Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • złożą pisemny wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania (miejsce zamieszkania – oznacza w myśl art. 25 kc. miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu). Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

2. Osoby niepełnosprawne wówczas mogą się ubiegać o dofinansowanie gdy przeciętny miesięczny dochód (tzn. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekroczy kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

3. Do wniosku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć:

  •  kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię wpisu z treści orzeczenia albo kopię orzeczenia KRUS – jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (oryginał do wglądu);
  • fakturę (lub inny dokument potwierdzający zakup) określający cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego, oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
  • celu zweryfikowania danych dowód osobisty Wnioskodawcy do wglądu.

4. Inne informacje.

  • wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaje rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych PFRON i uchwaleniu budżetu finansowego przez Radę Powiatu;
  • wnioski przyjmowane są przez cały rok, rozpatrywane są według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy;
  • dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu, podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

 

Druk wniosku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

lub w zakładce "Dokumenty do pobrania".

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30