Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek indywidualnej osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna, udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

 •  została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada odpowiedni wpis do rejestru organizatorów turnusu,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (spełni kryterium dochodowe),
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia w/w kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się o dofinansowanie pobytu opiekuna a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Druk wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku lub w zakładce "Dokumenty do pobrania"

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30