Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Utworzono dnia 20.04.2020

pfron_org.png

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że ruszył nabór wniosków  o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program jest skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć. Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji.

 

Adresatami pomocy udzielanej w ramach Modułu III programu są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

W/w katalog jest katalogiem zamkniętym.

 

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi:

w ramach programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach programu, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Ważne! Z programu nie może skorzystać osoba, która:

 • otrzymała na podstawie odrębnych wniosków pomoc finansową udzieloną w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
 • w miesiącach, które obejmuje wniosek, otrzymała wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

Wniosek można złożyć:

 • we własnym imieniu,
 • jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego,
 • jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego (dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).

Wnioski można składać od 10 kwietnia 2020 r.  do dnia 4 września 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia (system SOW) - sow.pfron.org.pl  W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku - pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do miejscowego centrum pomocy rodzinie. Można złożyć wniosek w systemie SOW nawet jeśli nie posiada się profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00 – 20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00 – 15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00 – 17.00).

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”

 

Wnioski należy składać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 9 Maja 33

98-100 Łask

Tel. 43 675 37 49              

 

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30